Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

IPARD podsticaji – da li i kada mogu dobiti finansiranje za potrebe realizacije IPARD projekata?

Velika podrška srpskoj poljoprivredi dolazi iz IPARD fondova, sa ciljem da se unapredi život na selu i omogući blagostanje ruralnog stanovništva. Uz finansijska sredstva Evropske unije i nacionalnog budžeta, poljoprivrednim gazdinstvima su na raspolaganju bespovratna sredstva višestruke namene. U toku je konkurs za tri mere IPARD subvencija - investicije u imovinu (izgradnja, oprema, mehanizacija), zatim sredstva za proizvodnju i promociju poljoprivrednih proizvoda, ali razvoj seoskog turizma.

Da biste konkurisali za bespovratna sredstva iz IPARD fondova neophodno je da ispunjavate jasno navedene uslove.

  • da nemate neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave

  • da niste aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU ili državnih fondova

  • da izmirite sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama

  • u slučaju da niste vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, morate da podnesete ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate

Ono što je veoma važno, jeste da pre isplate sredstava svoje poslovanje uskladite sa nacionalnim standardima, a koji se odnose na zaštitu životne sredine i dobrobit životinja.

  1. Pomoć koju možete da ostvarite iz IPARD fondova za investicije u imovinu iznosi do 60% ukupnih prihvatljivih troškova. Ukoliko ste mlađi od 40 godina, procenat je nešto veći, tačnije 65%. Ako projekat realizujete u planinskim oblastima, fond će vam pokriti 70% troškova. Ako zahtevate sredstva za voće, povrće i ostale useve, kao i sektor grožđa, minimalni iznos je 5.000, a maksimalno 700.000 evra. Ukoliko je reč o sektoru mleka, mesa i jaja, može vam biti odobreno i do 1.000.000 evra. Za ovu meru mogu da konkurišu: fizičko lice (nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga. (trajanje konkursa od 01.04.2021. do 30.06.2021.)

  1. Ako su vam potrebna sredstva za investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, visina pomoći iznosi do: 50% ukupnih prihvatljivih troškova i 60% za investicije u postrojenja za tretman otpadnih voda. Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći: za sektor mesa, voća i povrća, jaja i grožđa minimalno 10.000 evra, maksimalno 1.000.000 evra, a za sektor mleka maksimalno 2.000.000 evra. Da biste konkurisali, morate da budete registrovani kao preduzetnik, pravno lice sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti ili zemljoradnička zadruga. (trajanje konkursa od 04.05.2021. do 15.07.2021.)

  1. Ako je vaša poblast poslovanja diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, odnosno ruralni seoski turizam, visina pomoći iznosi do 65% ukupnih prihvatljivih troškova. Minimalni iznos je 5.000, a maksimalni 300.000 evra. Na ovaj podsticaj imaju prava fizička i pravna lica koja su se do sada bavila turizmom i ugostiteljstvom, kao i oni koji nemaju iskustva u tim oblastima, ali do kraja realizacije investicije treba da imaju kategorisani objekat za pružanje turističkih ili ugostiteljskih usluga. To može biti fizičko lice kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, zatim preduzetni, kao i privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice. (trajanje konkursa od 01.06.2021. do 30.08.2021.)

Povezani tekstovi

Da li Banka podržava investiciona ulaganja u poljoprivredno gazdinstvo?

Za sve što vam padne na pamet, a da vam je potrebno da pokrenete i unapredite vaš agro biznis

IPARD podsticaji – da li i kada mogu dobiti finansiranje za potrebe realizacije IPARD projekata?

Velika podrška srpskoj poljoprivredi dolazi iz IPARD fondova, sa ciljem da se unapredi život na selu i omogući blagostanje ruralnog stanovništva.

Koje izvore finansiranja najbolje da koristim za potrebe ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju?

Poljoprivreda je nesumnjivo najvitalnija grana srpske privrede. Nakon decenija zanemarivanja i pretežnog ulaganja u industriju

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više