Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Stambeni krediti

Da želje postanu stvarnost
Ako želite da kupite stan u svom gradu
Ako želite da kupite kuću na planini
Ako želite da refinansirate stambeni kredit
Ako želite da kupite stan u izgradnji
Ako želite jedostavnu proceduru i brzo rešenje

NOVO Posebni uslovi i jednostavan postupak za stanove u izgradnji na sledećim lokacijama:

Victory Gardens

Sunnyville, Višnjička banja Beograd

Seven invest

Za više informacija o ponudi stambenih kredita koji se odnose na projektno finansiranje posetite neku od naših najbližih filijala ili pozovite naš kontakt centar na broj telefona 0800 10 10 15 (za pozive iz zemlje) i 011 785 9999* (za pozive iz inostranstva)

✓ Period otplate: do 360 meseci ✓ Valuta: RSD i indeksiran u evrima ✓ Maksimalni iznos kredita: - do 5.000.000 RSD (za kredite u valuti RSD) - do 500.000 EUR (za kredite indeksirane u EUR) ✓ Sa ili bez osiguranja kod Nacionalne koroporacije za osiguranje stambenih kredita ✓ Prenos zarade na važeći paket tekućeg računa u AIK Banci ✓ Sredstva obezbeđenja: 2 menice, hipoteka na nepokretnost, osiguranje nepokretnosti
Reprezentativni primer stambenog kredita bez osiguranja kod NKOSK-a sa fiksnom kamatnom stopom
Vrsta kreditaStambeni kredit indeksiran u EUR
Iznos kredita banke u EUR80.000
Period otplate (u mesecima)240 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS)4,99%
Efektivna kamatna stopa (EKS na dan 17.04.2024.)5,48%
Mesečni anuitet527,52
Troškovi koji padaju na teret korisnika**Nakanada za obradu zahteva 0,50% od iznosa kredita Dve menice 100 RSD Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD Vođenja paket računa (mesečno) 250 RSD Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR Osiguranje nepokretnosti (godišnje) 40 EUR Overe založne izjave 10.080 RSDnUpis hipoteke 65.140 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati u EUR129.672

Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 01.05.2024. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period puštanja kredita u tečaj do početka obračuna prvog anuiteta po kreditu. **Troškovi tarifirani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursku Narodne banke Srbije. ***Banka isplaćuje sredstva kredita za stambene namene po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava. Otplata obaveza po kreditu vrši se primenom srednjeg kursa NBS na dan naplate

Reprezentativni primer stambenog kredita bez osiguranja kod NKOSK-a sa varijabilnom kamatnom stopom
Vrsta kreditaStambeni kredit indeksiran u EUR - promenljiva kamatna stopa
Iznos kredita banke u EUR80.000
Period otplate (u mesecima)360 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS)4.94% (1.10% + 6m Euribor, primena do 31.12.2024. godine) 6.79% (2.95% + 6m Euribor, počev od 01.01.2025. godine)
Efektivna kamatna stopa (EKS na dan 11.03.2024.)*7,18%
Mesečni anuitet426,53 EUR do 31.12.2024. 519,30 EUR od 01.01.2025.
Troškovi koji padaju na teret korisnika**Naknada za obradu zahteva 0,50% od iznosa kredita Dve menice 100 RSD Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD Vođenja paket računa (mesečno) 250 RSD Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR Osiguranje nepokretnosti (godišnje) 40 EUR Overe založne izjave 10.080 RSD Upis hipoteke 65.140 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati u EUR186.113

*Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 6M Euribor na dan 17.04.2024.godine i iznosi 3,84%. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 01.05.2024. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period puštanja kredita u tečaj do početka obračuna prvog anuiteta po kreditu. **Troškovi tarifirani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursku Narodne banke Srbije. ***Banka isplaćuje sredstva kredita za stambene namene po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava. Otplata obaveza po kreditu vrši se primenom srednjeg kursa NBS na dan naplate

Odluka NBS o privremenim merama za stambene kredite U skladu sa propisima Narodne banke Srbije AIK Banka je pocela sa primenom Odluke o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima

Najčešće postavljana pitanja

Šta je kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost je procena mogućnosti da dobiješ kredit i da ga uz plaćanje kamate otplatiš u roku utvrđenom ugovorom o kreditu.

Da li sam kreditno sposoban?

Banka utvrđuje tvoju kreditnu sposobnost u odnosu i na traženi iznos i rok otplate kredita, a na osnovu podataka o tvom zaposlenju / statusu, redovnim mesečnim prihodima, izveštaju iz Kreditnog biroa o dosadašnjem korišćenju finansijskih usluga i drugih podataka koje prikupi uz podneti zahtev za kredit.

Da li se dodatna primanja mogu uključiti u prihode na osnovu kojih se obračunava kreditna sposobnost?

Dodatni prihodi se uzimaju kod obračuna kreditne sposobnosti pod uslovom da se dokumentuje da su redovni i da će se ostvarivati i u budućnosti tokom roka korišćenja kredita.

Koliko minimalno treba da iznose moja mesečna primanja da bih ostvario pravo na kredit?

Minimalna redovna mesečna primanja radi ostvarivanja kredita su 26.100 dinara.

Da li imam pravo na kredit u periodu porodiljskog odsustva?

Uz redovne mesečne prihode preko tekućeg računa u AIK BANCI (uključujući i prijem naknade po osnovu porodiljskog odsustva), kredit se može odobriti.

Mogu li ostvariti pravo na kredit ako sam zaposlen na određeno vreme?

Uz zaposlenje na određeno vreme može se ostvariti pravo na kredit sa rokom otplate do isteka roka ugovora o radu.

Mogu li uz solidarnog dužnika dobiti kredit, ukoliko moja kreditna sposobnost nije dovoljna za traženu vrstu i iznos kredita?

Za stambene kredite banka prihvata mogućnost udruživanja mesečnih prihoda korisnika i solidarnog dužnika.

Da li mogu koristiti kredit u AIK BANCI bez obaveze ostvarivanja redovnih prihoda zarade/penzije u AIK BANCI?

Bez obaveze prijema zarade / penzije u AIK BANCI mogu se koristiti gotovinski krediti i krediti na bazi 100% namenski oročenog depozita. Uslovi kredita su povoljniji za korisnike koji ostvaruju primanja preko računa u AIK BANCI.

Mogu li koristiti kredit za penzionere ukoliko primam penziju iz inostranstva?

Krediti za penzionere se odobravaju i po osnovu prijema penzije iz inostranstva na račun u AIK BANCI.

Imam 73 godine. Mogu li koristiti kredite za penzionere?

Krediti za penzionere sa životnim osiguranjem mogu se odobravati sa rokom otplate kreditnih obaveza do 78. godine života, a saglasno uslovima osiguravača. Takođe, penzioneri mogu biti korisnici kredita uz obezbeđenje namenski oročenim depozitom.

Šta za mene znači izbor između fiksne i promenljive kamatne stope?

Fiksna kamatna stopa podrazumeva istu visinu mesečne kreditne obaveze tokom celog perioda korišćenja kredita. Pomenljiva (varijabilna) kamatna stopa se menja saglasno promenama promenljivog elementa nominalne kamatne stope – BELIBORA za dinarske kredite, odnosno EURIBORA za kredite indeksirane u eurima.

Šta je polisa CPI osiguranja?

Credit Protection Insurance (CPI) je osiguranje za slučaj nemogućnosti vraćanja kredita usled nezaposlenosti uslovljene tehnološkim viškom ili smrti usled nezgode. Kada se desi osigurani slučaj, osiguravajuće društvo isplaćuje banci kreditne obaveze umesto korisnika, saglasno uslovima osiguranja. Više informacija možeš dobiti kod zastupnika osiguranja u banci.

Šta je LTV?

LTV racio predstavlja odnos kredita banke i procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.

Da li imam pravo da znam zašto moj zahtev za kredit nije odobren?

Ukoliko je razlog odbijanja tvog zahteva za kredit vezan za podatke iz Izveštaja Kreditnog biroa, banka ima obavezu da te obavesti o razlozima odbijanja. U svim ostalim slučajevima, banka nema obavezu informisanja o razlozima odbijanja zahteva za kredit.

Šta je nominalna (NKS), a šta efektivna (EKS) kamatna stopa?

Nominalna kamatna stopa je ona po kojoj se obračunava kamata za kredit, a u efektivnu kamatnu stopu su uračunati svi izdaci koje plaćate uz kamatu.

Da li kreditom za refinansiranje mogu da pokrijem dugovanja i u drugoj banci?

Da. Uzimanjem kredita za refinansiranje možete obuhvatiti sva finansijska dugovanja, bez obzira u kojoj banci ih imate.