Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Odluka NBS o privremenim merama za stambene kredite

U skladu sa propisima Narodne banke Srbije AIK Banka je pocela sa primenom Odluke o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima , objavljenoj u Službenom glasniku RS broj 78, dana 12. septembra 2023. godine, (u daljem tekstu „Odluka“).

Ova Odluka se odnosi na one klijente koji su korisnici prvog stambenog kredita u otplati, uzetog u AIK Banci, a stambenim kreditom smatra se kredit koji je banka odobrila klijentu za kupovinu stambene nepokretnosti, i to u iznosu do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj i koji je obezbeđen hipotekom na stambenoj nepokretnosti. Ukoliko klijent ima jedan kredit, taj se kredit smatra prvim kreditom, bez obzira da li je u prošlosti imao stambeni kredit koji je refinansirao ili otplatio.

U skladu sa pomenutom odlukom, nominalna kamatna stopa na stambene kredite sa promenjivom kamatnom stopom, odobrene do 30.7.2022, tokom trajanja Odluke iznosiće najviše 4.08%, dok će korisnici stambenih kredita odobrenih od 31.7.2022. plaćati umanjenu ratu u skladu sa prvobitnim planom otplate. Dodatno, ukoliko je kredit sa promenljivom kamatnom stopom odobren u periodu od 31.7.2022. godine uz nominalnu promenljivu kamatnu stopu koja je u momentu odobravanja bila niža od 4,08% - nominalna kamatna stopa ne može da bude viša od 4,08%.

Kod kredita koji budu odobreni nakon stupanja na snagu Odluke, fiksni deo nominalne kamatne stope kredita sa promenljivom kamatnom stopom iznosiće maksimalno 1,1% u periodu važenja ove Odluke, dok će nominalna kamatna stopa na kredite sa fiksnom kamatnom stopom biti ne viša od 5,03%.

Kada su u pitanju postojeći stambeni krediti, Odluka se primenjuje od rate koja dospeva u mesecu oktobru.

Dodatno, banka će u periodu primene ove odluke, na zahtev klijenta, omogućiti da bez naknade izvrši otplatu stambenog kredita, u potpunosti ili delimično, bez obzira na iznos koji se prevremeno otplaćuje.

Ova odluka će biti na snazi do 31. decembra 2024. godine.