Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Keš kredit za penzionere

Vreme je da realizujete planove koje niste stigli da ostvarite pre odlaska u penziju. Bilo da je u pitanju putovanje u grad ili zemlju koju ste oduvek želeli da posetite ili kupovina koju ste planirali… Iskoristite Keš kredit za penzionere i ostvarite ono što ste oduvek želeli. Kontaktirajte nas već danas ili jednostavno posetite najbližu filijalu AIK Banke.

Bez obaveznog prenosa penzije u AIK Banku

Fiksna ili varijabilna kamatna stopa

Rok otplate kredita od 13 do 71 mesec

Maksimalni iznos kredita do 2.000.000 RSD

Uključeno kolektivno osiguranje života

Šta vam je važno kad uzimate kredit?

Da dobijem kredit što pre
Da mi rata bude fiksna
Želim kredit u sledećem iznosu:
100.000RSD
Zaokruži na (RSD):
10000
I da otplatim u roku od:
12MESECI
Zaokruži na (Mesec):
6
Uslovi kredita
✓ Iznos kredita: do 2.000.000 RSD ✓ Period otplate: 13 – 71 mesec ✓ Nominalna fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS): 15,75%* ✓ Nominalna varijabilna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS): 10,00%+3m Belibor** *Ponuda važi za klijente sa i bez prijema penzije na tekući račun u AIK Banci **Ponuda važi za klijente sa prijemom penzije na tekući račun u AIK Banci Prenos penzije nije obavezan, ali ukoliko se odlučite da primate prenziju na račun u AIK Banci, dostupna vam je mogućnost isplate penzije i do 7 dana ranije u odnosu na zvaničnu uplatu PIO fonda.
Troškovi i naknade koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKSa

- Menica 50 RSD - Kreditni biro 246 RSD - Jednokratna naknada za obradu kredita: 1% od iznosa kredita - Naknada mesečnog održavanje Start paketa računa 250 RSD (za klijente sa prijemom penzije na tekući račun u AIK Banci) - Naknada mesečnog administriranja kreditne partije 250 RSD (za klijente bez prijema penzije na tekući račun u AIK Banci)

Neophodna dokumentacija

✓ Lična karta ili pasoš na uvid ✓ Penzioni čekovi za poslednja 3 meseca ukoliko ne primate penziju preko tekućeg računa u AIK Banci ✓ Overena administrativna zabrana (za penzionere koji ne primaju penziju preko tekućeg računa u AIK Banci)

Reprezentativni primer keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, sa prijemom penzije na paket račun u AIK Banci
Vrsta kreditaGotovinski i refinansirajući kredit za penzionere (sa prenosom penzije)
Iznos kredita500.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)15,69% (10%+3M Belibor)
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)*18,41%
Period otplate71 meseci
Mesečni anuitet (mesečna rata)10.852,00 RSD
Dodatni troškovi/naknade koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Naknada za obradu zahteva - 1,00% od iznosa kredita Naknada za mesečno održavanje paket računa u skladu sa odabranim paketom računa
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica ,kamata i troškovi)795.997,00 RSD
* EKS obračunat na dan 29.3.2024. godine. Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 29.3.2024. godine i iznosi 5,69%. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.4.2024. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do početka obračuna prvog anuiteta po kreditu.
Reprezentativni primer keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom, sa i bez prijema penzije na paket račun u AIK Banci

Vrsta kreditaGotovinski i refinansirajući kredit za penzionere
Iznos kredita500.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)15,75% Fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)*18,61%
Period otplate71 meseci
Mesečni anuitet (mesečna rata)10.869,00 RSD
Dodatni troškovi/naknade koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Naknada za obradu zahteva - 1,00% od iznosa kredita Naknada za mesečno održavanje paket računa u skladu sa odabranim paketom računa (za klijente sa prijemom penzije na tekući račun u AIK Banci) Naknada mesečnog administriranja kreditne partije 250 RSD (za klijente bez prijema penzije na tekući račun u AIK Banci)
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi)796.702,00 RSD
* EKS obračunat na dan 29.3.2024. godine. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.04.2024. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do početka obračuna prvog anuiteta po kreditu.

Pošalji upit

Najčešće postavljana pitanja

Šta je kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost je procena mogućnosti da dobiješ kredit i da ga uz plaćanje kamate otplatiš u roku utvrđenom ugovorom o kreditu.

Da li sam kreditno sposoban?

Banka utvrđuje tvoju kreditnu sposobnost u odnosu i na traženi iznos i rok otplate kredita, a na osnovu podataka o tvom zaposlenju / statusu, redovnim mesečnim prihodima, izveštaju iz Kreditnog biroa o dosadašnjem korišćenju finansijskih usluga i drugih podataka koje prikupi uz podneti zahtev za kredit.

Da li se dodatna primanja mogu uključiti u prihode na osnovu kojih se obračunava kreditna sposobnost?

Dodatni prihodi se uzimaju kod obračuna kreditne sposobnosti pod uslovom da se dokumentuje da su redovni i da će se ostvarivati i u budućnosti tokom roka korišćenja kredita.

Koliko minimalno treba da iznose moja mesečna primanja da bih ostvario pravo na kredit?

Minimalna redovna mesečna primanja radi ostvarivanja kredita su 26.100 dinara.

Da li imam pravo na kredit u periodu porodiljskog odsustva?

Uz redovne mesečne prihode preko tekućeg računa u AIK BANCI (uključujući i prijem naknade po osnovu porodiljskog odsustva), kredit se može odobriti.

Mogu li ostvariti pravo na kredit ako sam zaposlen na određeno vreme?

Uz zaposlenje na određeno vreme može se ostvariti pravo na kredit sa rokom otplate do isteka roka ugovora o radu.

Mogu li uz solidarnog dužnika dobiti kredit, ukoliko moja kreditna sposobnost nije dovoljna za traženu vrstu i iznos kredita?

Za stambene kredite banka prihvata mogućnost udruživanja mesečnih prihoda korisnika i solidarnog dužnika.

Da li mogu koristiti kredit u AIK BANCI bez obaveze ostvarivanja redovnih prihoda zarade/penzije u AIK BANCI?

Bez obaveze prijema zarade / penzije u AIK BANCI mogu se koristiti gotovinski krediti i krediti na bazi 100% namenski oročenog depozita. Uslovi kredita su povoljniji za korisnike koji ostvaruju primanja preko računa u AIK BANCI.

Mogu li koristiti kredit za penzionere ukoliko primam penziju iz inostranstva?

Krediti za penzionere se odobravaju i po osnovu prijema penzije iz inostranstva na račun u AIK BANCI.

Šta za mene znači izbor između fiksne i promenljive kamatne stope?

Fiksna kamatna stopa podrazumeva istu visinu mesečne kreditne obaveze tokom celog perioda korišćenja kredita. Pomenljiva (varijabilna) kamatna stopa se menja saglasno promenama promenljivog elementa nominalne kamatne stope – BELIBORA za dinarske kredite, odnosno EURIBORA za kredite indeksirane u eurima.

Šta je polisa CPI osiguranja?

Credit Protection Insurance (CPI) je osiguranje za slučaj nemogućnosti vraćanja kredita usled nezaposlenosti uslovljene tehnološkim viškom ili smrti usled nezgode. Kada se desi osigurani slučaj, osiguravajuće društvo isplaćuje banci kreditne obaveze umesto korisnika, saglasno uslovima osiguranja. Više informacija možeš dobiti kod zastupnika osiguranja u banci.

Šta je LTV?

LTV racio predstavlja odnos kredita banke i procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.

Da li imam pravo da znam zašto moj zahtev za kredit nije odobren?

Ukoliko je razlog odbijanja tvog zahteva za kredit vezan za podatke iz Izveštaja Kreditnog biroa, banka ima obavezu da te obavesti o razlozima odbijanja. U svim ostalim slučajevima, banka nema obavezu informisanja o razlozima odbijanja zahteva za kredit.

Šta je nominalna (NKS), a šta efektivna (EKS) kamatna stopa?

Nominalna kamatna stopa je ona po kojoj se obračunava kamata za kredit, a u efektivnu kamatnu stopu su uračunati svi izdaci koje plaćate uz kamatu.

Da li kreditom za refinansiranje mogu da pokrijem dugovanja i u drugoj banci?

Da. Uzimanjem kredita za refinansiranje možete obuhvatiti sva finansijska dugovanja, bez obzira u kojoj banci ih imate.