Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Sličnosti:

- Nastali su u poslovnoj praksi

- Imaju funkciju instrumenta obezbeđenja

- Pravni osnov (ugovor o prodaji, isporuci opreme, izvođenju radova...)

- Obaveza banke je neopoziva i nezavisna (takozvano načelo autonomije) od osnovnog posla, odnosno pravnog osnova za izdavanje

Razlike:

- Akreditiv u svojoj funkciji obezbeđenja štiti obe strane, a garancija samo jednu

- Priroda i svrha podnetih dokumenata je različita. Kod akreditiva podneta dokumenta služe kao dokaz da je korisnik izmirio svoju obavezu iz osnovnog posla, takozvano „pozitivno stanje“. Kod garancije dokumenta služe kao dokaz da nalogodavac nije izmirio svoju obavezu, takozvano „ negativno stanje“

- Akreditiv predstavlja instrument i plaćanja i obezbeđenja, a garancija je samo instrument obezbeđenja

Oba instrumenta su nastala u poslovnoj praksi i imaju funkciju da zaštite učesnike u poslu. Njihova uloga je posebno značajnau finansiranju trgovine.

Osnovna razlika između ova dva instrumenta obezbeđenja je u tome što bankarska garancija korisniku pruža sigurnost od rizika neizvršenja obaveze iz osnovnog ugovora. S druge strane, akreditiv je instrument plaćanja kojim banka preuzima obavezu da plati, nezavisno od obaveze dužnika.

Za razliku od garancije koja štiti samo jednu stranu, odnosno– korisnika, akreditiv je najsigurniji instrument plaćanja u međunardnoj trgovini koji štiti interese i kupca i prodavca. Kupac je siguran da će dobiti robu koju je ugovorio po uslovima akreditiva, a prodavac je siguran da će naplatiti tu istu robu, ali samo ukoliko ispuni sve obaveze isporuke.

Za razliku od garancije koja ima upotrebu i u domaćem i u međunarodnom platnom prometu, akreditiv pretežno ima primenu u međunarodnoj trgovini. On služi kao instrument koji štiti interese učesnika u poslu koji se nalaze u različitim državama u kojima se koriste različite valute i primenjuju propisi svake države posebno.

Jedinstveno postupanje sa akreditivima je regulisano pravilima u okviru Međunarodne trgovinske komore (MTK) u Parizu pod nazivom “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits”, a na garancije se mogu ugovoriti pravila “Uniform Rules for Demand Guarantees” koja takođe izdaje MTK u Parizu.

Povezani tekstovi

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Kako da znam koji bankarski proizvodi su najbolji za mene?

Bilo da vaš biznis spada u mali ili veliki, za vas je, uvek imajte na umu, najveći i najvažniji! Što više brinete o njemu i što više ulažete, i on će se razvijati, a za to vam je neophodna banka, kao

Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više