Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Postepena oročena štednja u evrima

Počnite danas ako niste juče
Postepena oročena štednja vam omogućava da bez obaveze dolaska u banku štedite tako što ćete svakog meseca preneti odabrani iznos na račun oročene štednje i uvećavati svoj štedni ulog.

Otkrijte ključne prednosti Postepene oročene štednje AIK Banke

Ugovorite oročenje na 60 meseci

✓ 5 obračunskih perioda od po 12 meseci

Odredite inicijalni ulog

✓ Minimalan inicijalni ulog 20EUR ✓ Maksimalan inicijalni ulog 1.000EUR

Uplaćujte dogovoreni mesečni iznos

✓ Jednake mesečne uplate u visini inicijalnog uloga

Ostvarite bonus kamatu*

✓ Pored fiksne kamate na godišnjem nivou, ostvarujete i bonus kamatu

*ukoliko su ispunjeni svi uslovi za bonus kamatu (pogledati u nastavku)

Kada je pravo vreme da počnete sa štednjom?

Danas, ako niste juče.

Postepena oročena štednja u AIK Banci predstavlja izvanredan izbor za sve vas koji želite sigurnost, stabilnost i priliku da štedite u “manjim ratama” i da sebi omogućite postepeni rast svojih sredstava. - Odredite mesečni iznos u skladu sa vašim budžetom i planom - Imate sjajan način da počnete, i stvorite štedne navike, ako nikada do sada niste štedeli - Izračunajte štedni iznos koji ćete imati na kraju oročenja i u skladu sa tim planirajte buduće poduhvate
Podnesi zahtev
Uslovi

✓ Za oročenje uloga neophodno je da otvorite poseban A vista depozitni račun ✓ Iznos minimalnog inicijalnog uloga i ugovorene mesečne doplate je 20 EUR ✓ Iznos maksimalnog inicijalnog uloga i ugovorene mesečne doplate je 1000 EUR ✓ Ukoliko ste ispunili sve uslove, obračunava vam se i isplaćuje godišnje (istekom svakog obračunskog perioda od 12 meseci) nominalna kamatna stopa i bonus kamata ✓ Prilikom prevremenog razoročenja priznaje vam se isplaćena kamata prethodno odležanog perioda i od datuma prethodnog godišnjeg obračuna do datuma razoročenja se primenjuje A vista kamatna stopa, važeća u momentu razoročenja. U slučaju prevremenog razoročenja sredstva se prenose na partiju A vista štednje. Nije dozvoljeno parcijlano/delimično podizanje sredstava. ✓ Prema važećim propisima, na kamatu obračunatu i isplaćenu po osnovu oročene štednje u stranoj valuti se obračunava i obustavlja od bruto obračunate kamate 15% poreza po odbitku, koji Banka uplaćuje na propisane račune javnih prihoda ✓ Sredstva mogu oročiti rezidenti i nerezidenti Uslov za Bonus kamatu: Uplata ugovorenog mesečnog iznosa svakog kalendarskog meseca u toku trajanja svakog obračunskog perioda iz ugovora. Pravo na bonus kamatu se utvrđuje protekom svakog kalendarskog meseca, a bonus kamata se isplaćuje protekom perioda od 12 meseci, za prethodnih 12 meseci. Ukoliko korisnik propusti da uplati jedan od 12 jednakih uloga u prethodnih 12 meseci,ili uplati manji iznos od opredeljenog mesečnog iznosa uplate, gubi pravo na ostvarivanje Bonus kamate za taj obračunski period.

Kako da vršim mesečne uplate

Mesečne uplate vrše se putem trajnog naloga korisnika u AIK Banci sa računa štednje po viđenju. Korisnik može vršiti uplate na račun štednje po viđenju, sa kojeg se vrši uplata na Postepenu štednju, na sledeće načine: ✓ Uplatom na multifunkcionalnim bankomatima AIK Banke u filijalama sa Zonom 24/7 ✓ Prenosom sa deviznih računa ili dinarskih računa uz kupovinu EUR po kursu koji se primenjuje za menjačke poslove, putem elektronskog i mobilnog bankarstva AIK Banke ✓ Gotovinskom uplatom u EUR u filijali AIK Banke ✓ Formiranjem posebno ugovorenog trajnog naloga za kupovinu EUR sa dinarskog računa i to po srednjem kursu NBS.

Reprezentativni primer

Ukupnu kamatnu stopu na Postepenu oročenu štednju u EUR čine: ✓ Nominalna kamatna stopa ✓ Bonus kamata, koja se obračunava i isplaćuje ukoliko je korisnik ispunio uslove za obračun bonus kamate. Uslov za obračun bonus kamate jeste uplata ugovorenog mesečnog iznosa svakog kalendarskog meseca u toku trajanja svakog obračunskog perioda. Nominalna kamatna stopa i Bonus kamata na Postepenu oročenu štednju u EUR su prikazane u sledećoj tabeli:

Iznos uloga- mesečnih doplata100 EUR mesečno
Rok oročenja60 meseci
Nominalna kamatna stopa (NKS) na godišnjem nivou (fiksna, proporcionalni metod obračuna kamate)
Obračunski periodNKSBonus kamata*Ukupna kamata
1.do 12 meseci2,000,202,20
2od 12 m do 24 m2,000,502,50
3od 24 m do 36 m2,000,802,80
4od 36 m do 48 m2,001,003,00
5od 48 m do 60 m2,001,303,30

*Uslov za bonus kamatu: uplata ugovorenog mesečnog iznosa svakog kalendarskog meseca u toku trajanja svakog obračunskog perioda iz ugovora.

Obračunata bruto kamata u EUR453,89 EUR
Ukupan iznos za isplatu u EUR, nakon odbitka poreza6.385,81 EUR (748.434,81 RSD)
EKS (na godišnjem nivou)2,52%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope. 
Poreska obaveza – porez po odbitku 15%68,08 EUR