Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Online keš kredit

Reši keš za 10 minuta.

Šta vam je važno kad uzimate kredit?

Da dobijem kredit što pre
Da mi rata bude fiksna
Želim kredit u sledećem iznosu:
100.000RSD
Zaokruži na (RSD):
10000
I da otplatim u roku od:
12MESECI
Zaokruži na (Mesec):
6

Rešite keš za svašta nešto već danas. Bez odlaska u filijalu.

1.

Izaberite željeni iznos kredita i period otplate

2.

Pogledajte uslove i reprezentativni primer Vašeg kredita

3.

Podnesite zahtev i pratite dalje korake za identifikaciju

4.

Ukoliko vam je kredit odobren, pratite dalje korake za online otvaranje računa

5

Novac će biti na vašem računu odmah nakon otvaranja

Reprezentativni primer
Reprezentativni primer za AIK online keš krediit sa prenosom zarade:
Vrsta kreditaAIK Online gotovinski kredit u dinarima, sa prijemom zarade preko računa u AIK Banci
Iznos kredita 250.000,00 RSD
Period otplate60 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)9.95% fiksna
Metod obračuna kamateProporcionalni
Efektivna kamatna stopa (EKS)10,42%
Mesečni anuitet (mesečna rata):5.305,61 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahteva:Bez naknade za obradu zahteva
Ukupan iznos kamate koji korisnik treba da plati:68.336,78 RSD
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaNema drugih troškova
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata):318.336,78 RSD
*Obračun EKS-a je izvršen 12.05.2021. godine. Online Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom, bez prenosa zarade
Iznos kredita 250.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)14.10% godišnje, fiksna, proporcionalni metod obračuna
Efektivna kamatna stopa (EKS) 15.03%
Period otplate60 meseci
Mesečni anuitet (mesečna rata):5,830.03 RSD
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaBez dodatnih troškova
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi):349,801.96 RSD
*Obračun EKS-a je izvršen 24.06.2021. godine.
Uslovi kredita

• Iznos kredita: 50.000 – 600.000 RSD • Period otplate: 6 – 60 meseci • Nominalna kamatna stopa: U zavisnosti od toga da li ćete izabrati da vaša primanja prenesete na račun u AIK Banci ili ne • Bez naknade za obradu zahteva • Bez učešća i depozita • Otvoren paket tekući račun* u okviru koga se aktivira ili je već aktivan nalog za elektronsko bankarstvo • Radni odnos na neodređeno vreme • Rezident Republike Srbije • Opciono: Prijem zarade na paket tekući račun * Ukoliko ste nov klijent ili ne posedujete paket tekući račun, tokom procesa će Start paket račun biti otvoren

Potrebna dokumentacija

Za realizaciju procesa neophodno je da pripremite: • Lični identifikacioni dokument izdat od strane Republike Srbije • Jedan dokument koji sadrži vašu adresu • Izvod sa tekućeg računa iz poslovne banke u kojoj primate zaradu u formatu u kojem isti stiže na vašu mail adresu • Potvrdu o visini primanja i administrativnu zabranu od poslodavca (obrazac mora sadržati potpis nadležnog lica i pečat ili izjavu poslodavca da u svom poslovanju ne koristi pečat)

Želite iznos veći od 600.000 RSD uz sjajne uslove?
Rešite keš u filijali, pod sjajnim uslovima.
Saznaj više

Najčešće postavljana pitanja

Šta je kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost je procena mogućnosti da dobiješ kredit i da ga uz plaćanje kamate otplatiš u roku utvrđenom ugovorom o kreditu.

Da li sam kreditno sposoban?

Banka utvrđuje tvoju kreditnu sposobnost u odnosu i na traženi iznos i rok otplate kredita, a na osnovu podataka o tvom zaposlenju / statusu, redovnim mesečnim prihodima, izveštaju iz Kreditnog biroa o dosadašnjem korišćenju finansijskih usluga i drugih podataka koje prikupi uz podneti zahtev za kredit.

Da li se dodatna primanja mogu uključiti u prihode na osnovu kojih se obračunava kreditna sposobnost?

Dodatni prihodi se uzimaju kod obračuna kreditne sposobnosti pod uslovom da se dokumentuje da su redovni i da će se ostvarivati i u budućnosti tokom roka korišćenja kredita.

Koliko minimalno treba da iznose moja mesečna primanja da bih ostvario pravo na kredit?

Minimalna redovna mesečna primanja radi ostvarivanja kredita su 26.100 dinara.

Da li imam pravo na kredit u periodu porodiljskog odsustva?

Uz redovne mesečne prihode preko tekućeg računa u AIK BANCI (uključujući i prijem naknade po osnovu porodiljskog odsustva), kredit se može odobriti.

Mogu li ostvariti pravo na kredit ako sam zaposlen na određeno vreme?

Uz zaposlenje na određeno vreme može se ostvariti pravo na kredit sa rokom otplate do isteka roka ugovora o radu.

Mogu li uz solidarnog dužnika dobiti kredit, ukoliko moja kreditna sposobnost nije dovoljna za traženu vrstu i iznos kredita?

Za stambene kredite banka prihvata mogućnost udruživanja mesečnih prihoda korisnika i solidarnog dužnika.

Da li mogu koristiti kredit u AIK BANCI bez obaveze ostvarivanja redovnih prihoda zarade/penzije u AIK BANCI?

Bez obaveze prijema zarade / penzije u AIK BANCI mogu se koristiti gotovinski krediti i krediti na bazi 100% namenski oročenog depozita. Uslovi kredita su povoljniji za korisnike koji ostvaruju primanja preko računa u AIK BANCI.

Mogu li koristiti kredit za penzionere ukoliko primam penziju iz inostranstva?

Krediti za penzionere se odobravaju i po osnovu prijema penzije iz inostranstva na račun u AIK BANCI.

Imam 73 godina. Mogu li koristiti kredite za penzionere?

Krediti za penzionere sa životnim osiguranjem mogu se odobravati sa rokom otplate kreditnih obaveza do 75. godine života, a saglasno uslovima osiguravača. Takođe, penzioneri mogu biti korisnici kredita uz obezbeđenje namenski oročenim depozitom.

Šta za mene znači izbor između fiksne i promenljive kamatne stope?

Fiksna kamatna stopa podrazumeva istu visinu mesečne kreditne obaveze tokom celog perioda korišćenja kredita. Pomenljiva (varijabilna) kamatna stopa se menja saglasno promenama promenljivog elementa nominalne kamatne stope – BELIBORA za dinarske kredite, odnosno EURIBORA za kredite indeksirane u eurima.

Šta je polisa CPI osiguranja?

Credit Protection Insurance (CPI) je osiguranje za slučaj nemogućnosti vraćanja kredita usled nezaposlenosti uslovljene tehnološkim viškom ili smrti usled nezgode. Kada se desi osigurani slučaj, osiguravajuće društvo isplaćuje banci kreditne obaveze umesto korisnika, saglasno uslovima osiguranja. Više informacija možeš dobiti kod zastupnika osiguranja u banci.

Šta je LTV?

LTV racio predstavlja odnos kredita banke i procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.

Da li imam pravo da znam zašto moj zahtev za kredit nije odobren?

Ukoliko je razlog odbijanja tvog zahteva za kredit vezan za podatke iz Izveštaja Kreditnog biroa, banka ima obavezu da te obavesti o razlozima odbijanja. U svim ostalim slučajevima, banka nema obavezu informisanja o razlozima odbijanja zahteva za kredit.

Šta je nominalna (NKS), a šta efektivna (EKS) kamatna stopa?

Nominalna kamatna stopa je ona po kojoj se obračunava kamata za kredit, a u efektivnu kamatnu stopu su uračunati svi izdaci koje plaćate uz kamatu.

Da li kreditom za refinansiranje mogu da pokrijem dugovanja i u drugoj banci?

Da. Uzimanjem kredita za refinansiranje možete obuhvatiti sva finansijska dugovanja, bez obzira u kojoj banci ih imate.