Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Dokumentarno poslovanje

Na vaš zahtev izdajemo: plative garancije, činidbene garancije, pisma o namerama, akreditive

Garancije – Banka garantuje za vas

Bavite se uvozom, projektovanjem, izgradnjom, prodajom... Potrebna vam je podrška pred partnerom da će vaše obaveze biti izvršene na prvi poziv – Bankarska garancija je pravo rešenje za vas. Garancija je instrument obezbeđenja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojom Banka garantuje da će nalogodavac garancije ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije u ugovorenom roku. Iznos garancije zavisi od vašeg zahteva i od vaše kreditne sposobnosti. Osnovne vrste garancija koje izdajemo su plative: za obezbeđenje kredita, za obezbeđenje plaćanja roba i usluga i činidbene: licitacione (tenderske) garancije, za dobro izvršenje posla, za povraćaj avansa, carinske.

Akreditivi – Za dobar imidž vašeg biznisa u inostranstvu

Poslujete sa inostranstvom i potrebna vam je podrška banke u međunarodnim transakcijama? Akreditiv, kao instrument plaćanja i obezbeđenja je pravo rešenje. Dokumentarni akreditiv predstavlja obavezu banke da po prezentaciji dokumenata koji potvrđuju preuzimanje određene robe u skladu sa uslovima akreditiva, plati prodavcu robe ili usluga određen iznos u određenom roku. Dokumentarni akreditiv može da se otvori po nalogu domaćeg kupca u korist inoprodavca (nostro), a moguće je da akreditiv otvori inokupac u korist domaćeg prodavca (loro). Važno je da obezbedite informaciju da li se radi o otvaranju akreditiva sa pokrićem ili bez pokrića. Iznos akreditiva koji Banka odobrava zavisi od vašeg zahteva i od vaše kreditne sposobnosti.

Pozovi nasKontaktiraj nas
Eskont menica sa pravom regresa – Do novca pre roka

Eskont menica je vid kratkoročnog kreditiranja kojim vam obezbeđujemo mogućnost da na brz i efikasan način, pre datuma dospeća koji je naznačen na menici, obezbedite potrebna likvidna sredstva za svoje tekuće poslovanje. To je rešenje kojima vam odobravamo eskont, odnosno plaćanje po preuzetim menicama pre njihovog dospeća. Banka prihvata odobrenje eskonta menica koje su izdala preduzeća sa odgovarajućim nivoom kreditne sposobnosti i koje su indosirane na banku punim indosamentom.

Pozovi nasKontaktiraj nas

Blog

Bankarski svet bliži vama
Kako obezbediti izvore finansiranja za sopstveni biznis?

Nezvanična statistika pokazuje da oko 75 odsto biznis ideja nikada nisu ugledale svetlost dana, a glavni razlog je nedostatak sredstava za pokretanje i finansiranje

Pročitaj više
Kako da znam koji bankarski proizvodi su najbolji za mene?

Bilo da vaš biznis spada u mali ili veliki, za vas je, uvek imajte na umu, najveći i najvažniji! Što više brinete o njemu i što više ulažete, i on će se razvijati, a za to vam je neophodna banka, kao dobar partner i podrška

Pročitaj više
Projektno finansiranje - prednosti i izazovi

Gradnja stambenih i poslovnih objekata je veoma unosan posao, a velika potražnja za kvadratima navela je mnoge da se bave investitorskim poslom. Ipak, obezbediti sredstva za tako velike projekte,

Pročitaj više