Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Garancijiski i dokumentarni poslovi

Na vaš zahtev izdajemo: plative garancije, činidbene garancije, pisma o namerama, akreditive

Bavite se uvozom, izvozom, projektovanjem, izgradnjom, prodajom, a potrebna vam je podrška kojom se garantuje da će vaše ili obaveze vašeg partnera biti izvršene. Banka izdaje sve vrste plativih i činidbenih garancija u zemlji i inostranstvu, otvara nostro i prima loro akreditive i obavlja inkaso poslove. Rizike treba otkloniti na samom početku preciznim ugovaranjem akreditivne ili garantne klauzule u čemu vam može pomoći naš stručan tim sa višegodišnjim iskustvom.
Akreditivi

Poslujete sa inostranstvom i potrebna vam je podrška banke u međunarodnim transakcijama? Akreditiv, kao instrument plaćanja i obezbeđenje je pravo rešenje. Akreditiv je najsigurniji instrument plaćanja robe i usluga koji maksimalno štiti kako uvoznika (kupca), tako i izvoznika (prodavca). Banka otvara akreditiv po vašem nalogu i u skladu sa vašim instrukcijama uz uplatu pokrića. Nakon prezentacije dokumenata koji potvrđuju preuzimanje određene robe ili izvršenje usluga u skladu sa uslovima iz akreditiva, Banka vrši plaćanje prodavcu u roku i iznosu definisanom u akreditivu. Dokumentarni akreditiv predstavlja obavezu banke da po prezentaciji dokumenata koji potvrđuju preuzimanje određene robe u skladu sa uslovima akreditiva plati prodavcu robe ili usluga određen iznos u određenom roku. Dokumentarni akreditiv može da se otvori po nalogu domaćeg kupca u korist inoprodavca (nostro), a moguće je da akreditiv otvori inokupac u korist domaćeg prodavca (loro). Banka garantuje prodavcu da će mu isplatiti akreditivni iznos ukoliko na vreme dostavi dokumenta usklađena sa uslovima u akreditivu i garantuje kupcu da neće isplatiti akreditivni iznos ukoliko dokumenta koja podnese prodavac kao dokaz nisu uredna. Banka može da finansira kupca tako što mu pruža mogućnost da pokriće obezbedi u određenom roku pre plaćanja po akreditivu. Banka (negocirajuća) može da finansira prodavca tako što mu pruža mogućnost da otkupi potraživanje po akreditivu uz uredna dokumenta, a da se sama naplati u momentu predviđenom u akreditivu.

Garancije

Garancija je instrument obezbeđenja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojom Banka garantuje da će nalogodavac garancije ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije u ugovorenom roku. Banka izdaje sve vrste garancija u zemlji i inostranstvu. Plative garancije: plative garancje za obezbeđenje plaćanja kredita i plative garancije za obezbeđenje plaćanja roba i usluga Činidbene garancije: licitacione (tenderske) garancije, garancije za povraćaj avansa, garancije za dobro izvršenje posla, carinske garancije i garancije za povraćaj garantnog depozita

Eskont menice
Obezbedite likvidna sredstva za svoje tekuće poslovanje. Banka eskontuje menice koje su izdate u korist klijenata sa budućim datumom dospeća. Otkupom menica, prava po menicama prelaze na Banku, a iznos sredstava po osnovu otkupljenih meničnih potraživanja umanjen za diskont se uplaćuje na račun klijenta – prodavca meničnih potraživanja. Banka može ugovoriti i regresno pravo od prodavca meničnih potraživanja za slučaj da se prilikom dospeća menica ne naplati od glavnog dužnika. Banka prihvata odobrenje eskonta menica koje su izdala preduzeća sa odgovarajućim nivoom boniteta i koje su indosirane na banku punim indosamentom.
Kontaktiraj nas

Blog

Bankarski svet bliži vama
Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više