Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Kriterijumi Mastercard platinum kreditne kartice

U cilju što veće transparentnosti i bolje informisanosti klijenata u nastavku uslovi za dobijanje I gubitak Platinum statusa
Preduslovi za sticanje Platinum statusa

1. Lična primanja više ili jednaka iznosu od 2.500 € 2. Oročeni depozit u AIK banci u iznosu jednakom ili većem  od 50.000€ 3. Vlasništvo nekretnine u vrednosti jednakom ili većem od 200.000€ 4. Vlasik privatnog biznisa duže od 2 god *neophodno je ispunjenje 2 od 4 zadata kriterijuma

Aik Banka zadržava diskreciono pravo

da revidira status klijenta u svakom trenutku. U slučaju gubitka statusa, možete nastaviti sa korišćenjem proizvoda, po uslovima koji su Vam već odobreni, a do momenta isticanja njihovog važenja. Banka periodično u toku godine proverava ispunjenost uslova za dobijanje Platinum statusa i o eventualnom gubitku statusa obaveštava klijenta.

Način gubitka Platinum statusa

*Neispunjenje zadatih kriterijuma

Uslovi Mastercard Platinum kreditne kartice
Vrsta kreditaRevolving kreditna kartica sa 100% depozitom
Valuta u kojoj se limit odobravaRSD
Iznos limita20.000,00 EUR – 150.000,00 EUR Limit za potrošnju po kreditnoj kartici odobrava se na osnovu oročenih sredstava na namenskom depozitnom računu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva
Period otplate36 meseci
Nominalna kamatna stopaNKS 9.5% na godišnjem nivou -  Fiksno
Metod obračunaProporcionalni
Instrumenti obezbeđenjaNamenski depozit 100%
ValutaEUR
NKS1.5% na oročeni namenski depozit
Metod obračunaproporcionalni
EKS1,26% po odbitku poreza na kamatni prihod
Period oročenja36 meseci usklađen sa rokom važenja kartice
Naknada bankeMesečna naknada RSD 5.000,00 osnovna kartica Mesečna naknada RSD 1.500,00 dodatna kartica (do 4 kartica)
Otplata duga po kreditnoj karticiBeskamatni  period do 45 dana u zavisnosti od datuma transakcije dospeće kamate i mesečne naknade do 12-og u mesecu dospeće glavnice po isteku važenja kartice

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.

Reprezentativni primer-Mastercard Platinum kreditna kartica
Odobreni limit2.930.000,00 RSD
Valuta odobrenjaRSD
Nominalna kamatna stopa9.5% na godišnjem nivou, fiksna
Metod obračuna kreditaProporcionalni
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 22.06.202016.07 %  na godišnjem nivou
Rok korišćenja plastike36 meseci
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita (u slučaju da klijent iskoristi ceo limit prvim korišćenjem kreditne kartice)3.922,171.80 RSD
Kreditni limitRSD 2,930,000.00
Kreditna kamataRSD 812,171.80
Ostali troškovi (ukupna članarina za osnovnu karticu)RSD 180,000.00
Iznos depozita25,000.00 EUR
Valuta depozitaEUR
Nominalna kamatna stopa1.50% na godišnjem nivou fiksna
Metod obračuna kreditaProporcionalni
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 22.06.20201.26% na godišnjem nivou fiksna
Rok oročenja 36 meseciRok oročenja 36 meseci
Obračunata bruto kamata u EUR1,124.37 EUR
Ukupan iznos za isplatu u EUR, nakon odbitka poreza 5,128.88 EUR25, 955.71 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope. 
Poreska obaveza – porez po odbitku 15%168.66 EUR
Uživajte u svetu maksimalnih mogućnosti sa AIK MasterCard platinum kreditnom karticom